logo
logo
Zam贸wienia publiczne i przetargi » Zam贸wienia publiczne
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie

OG艁OSZENIE
o zam贸wieniu publicznym

1. INFORMACJE OG脫LNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ膭CEGO
Nazwa Zamawiaj膮cego: Gmina Miasto Radziej贸w
REGON: 000527440
NIP:聽 889-117-97-07
Adres: ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w
Godziny urz臋dowania: od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach 7.30 - 15.30
1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ ZAMIESZCZONA B臉DZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA
Strona internetowa: www.umradziejow.pl
1.3. RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO - administracja samorz膮dowa
2. OKRE艢LENIE TRYBU ZAM脫WIENIA
Post臋powanie o udzielanie zam贸wienia publicznego na zadanie "Budowa drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie" prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepis贸w ustawy z聽dnia聽 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.), zwanej dalej ustaw膮 oraz akt贸w wykonawczych do ustawy.
3.OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO艢CI LUB ZAKRESU ZAM脫WIENIA
1. Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
Budowa drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie
2. Rodzaj zam贸wienia : roboty budowlane
3. Przedmiot zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest budowa drogi gminnej w ulicy Chopina o d艂ugo艣ci 0,468 km, kt贸ra obejmuje:
1) ROBOTY POMIAROWE
2) ROBOTY ZIEMNE
- roboty ziemne przy wykonywaniu koryta na poszerzeniu 1 m
- r臋czne profilowanie i zag臋szczenie pod艂o偶a pod warstwy konstrukcyjne.
3) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- regulacja pionowa 14 szt. studzienek rewizyjnych oraz 12 szt. studzienek dla zawor贸w gazowych i wodoci膮gowych
- ustawienie kraw臋偶nik贸w betonowych
4) PODBUDOWA
- wykonanie i zag臋szczenie mechaniczne warstwy piasku na poszerzeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa 艂amanego twardego na poszerzeniu
- mechaniczne wyr贸wnanie istniej膮cej podbudowy kruszywem 艂amanym twardym przy 艣redniej grubo艣ci 5,0 cm na ca艂ej szeroko艣ci drogi.
5) ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
- mechaniczne skropienie podbudowy emulsj膮 asfaltow膮
- wyr贸wnanie istniej膮cej podbudowy mieszank膮 mineralno - asfaltow膮
- mechaniczne skropienie warstwy profilowej emulsj膮 asfaltow膮
- wykonanie warstwy 艣cieralnej z masy betonu asfaltowego o grubo艣ci warstwy po zag臋szczeniu 4,0 cm.
6) WYKONANIE WJAZD脫W Z KOSTKI
7) WYKONANIE WJAZD脫W Z MASY BITUMICZNEJ
8) WYKONANIE CHODNIK脫W po obu stronach jezdni, na ca艂ej jej d艂ugo艣ci
9) WYKONANIE ORGANIZACJI RUCHU NA BUDOWANYM ODCINKU DROGI

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zosta艂 opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia oraz w za艂膮cznikach do SIWZ.

UWAGA!!! Z za艂膮czonej Dokumentacji projektowej (Za艂. Nr 6 do SIWZ) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t (Za艂. Nr 7 do SIWZ) nale偶y wykona膰 t臋 cz臋艣膰 zam贸wienia, kt贸r膮 obejmuje Przedmiar rob贸t (Za艂. Nr 8 do SIWZ).

kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dr贸g

4.INFORMACJA O MO呕LIWO艢CI Z艁O呕ENIA OFERTY WARIANTOWEJ LUB OFERTY CZ臉艢CIOWEJ
1)Zamawiaj膮cy nie dopuszcza z艂o偶enia ofert wariantowych.
2)Zamawiaj膮cy nie dopuszcza z艂o偶enia ofert cz臋艣ciowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Przedmiot zam贸wienia realizowany w terminie do dnia 17 lipca 2009 roku.

6.OPIS WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej w przedmiocie zam贸wienia dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci;
2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia tj.:
a) wykonali w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia tj. dniem 7 stycznia 2009 roku, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia z聽podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr聽4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi r贸wnie偶 do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje, protoko艂y odbioru, itp.),
b) dysponuj膮 lub b臋d膮 dysponowali osob膮 mog膮c膮 pe艂ni膰 funkcj臋 kierownika budowy oraz posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane w zakresie budowy dr贸g.
3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia tj. posiadaj膮 polis臋 lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci do wysoko艣ci oferowanej warto艣ci zam贸wienia
4) nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych.
2. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg聽formu艂y "spe艂nia - nie spe艂nia", w oparciu o informacje zawarte w聽dokumentach i聽o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty. Z聽tre艣ci聽za艂膮czonych dokument贸w i聽o艣wiadcze艅 musi wynika膰 jednoznacznie, i偶聽Wykonawca spe艂nia wy偶ej wymienione warunki.
3. Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w聽post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich uzupe艂nienia w聽wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich uzupe艂nienia konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania.
7. Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu:
1. O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w聽art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik聽Nr聽2 oraz Za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub聽czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych:
1) Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do聽ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
2) Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, oraz oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cych, 偶e Wykonawca nie zalega z聽op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne
i spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e聽uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawionych nie wcze艣niej ni偶聽3聽miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia:
1) Wykaz wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego tj. dniem 7 stycznia 2009 roku, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wz贸r stanowi Za艂膮cznik聽Nr聽4 do聽SIWZ.
Dla ka偶dej pozycji wykazu nale偶y za艂膮czy膰 dokumenty (protoko艂y odbioru, referencje
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC369 KB POBIERZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA2009-01-07 12:34:32404
?1935.3 KB POBIERZZal. Nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa2009-01-07 12:36:18466
?2198.5 KB POBIERZZal Nr7 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych2009-01-07 12:38:15357
?42.3 KB POBIERZZal. Nr 8 do SIWZ Przedmiar robot2009-01-07 12:39:14395
.DOC24 KB POBIERZzapytanie12009-01-16 10:54:01423
.DOC23.5 KB POBIERZodpowiedz12009-01-16 10:54:22420
.DOC91.5 KB POBIERZodpowiedzi na zapytanie 22009-01-21 12:28:37425

Autor : A. Ko藕mi艅ska
Zredagowa艂(a) : Anna Ko藕mi艅ska
Data wprowadzenia : 2009-01-07 12:32:58
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-16 11:11:51
Liczba wy艣wietle艅 : 2403

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Ko藕mi艅ska  07.01.2009 11:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6293820