Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KLAUZULA INFORMACYJNA

podatek od nieruchomości*
podatek rolny*
podatek leśny*
podatek od środków transportowych*
opłata od posiadania psów*
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej *

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Miasta Radziejów.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: 
  Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.
 • e-mailowo: radziejow@umradziejow.pl.
 • telefonicznie 54 285 71 00.

 

Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@umradziejow.pl.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z
 1. ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w celu dokonania należnych opłat z tytułu podatku od nieruchomości, *
 2. ustawą z dnia 15 listopada 1984 o podatku roku rolnym, w celu dokonania należnych opłat z tytułu podatku rolnego, *
 3. ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, w celu dokonania należnych opłat z tytułu podatku leśnego, *
 4. ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w celu dokonania należnych opłat z tytułu podatku od środków transportowych, *
 5. ustawą z dnia 10 marca 2016 r. o zwrocie podatku akcyzowego w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*,
 6. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w celu przeprowadzenia postepowania podatkowego.
 7. ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu dokonania należnych opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w celu dokonania należnych opłat z tytułu opłaty od posiadania psów,*

 

 • 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.

2. Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. organy ścigania, podatkowe, inne organy kontrolne, podmioty świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne, inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pani/Pana dane będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f, g ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 nr 157 poz. 1240) w przypadku skorzystania przez Panią/Pana w zakresie podatków lub opłat z ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłat na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, oraz udzielenia pomocy publicznej administrator zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości Pani/Pana dane osobowe wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:

 • 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
 • do przedawnienia roszczeń,
 • w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, przy czym zgodnie z art. 236 § 2 KPA prawo dostępu do wszelkich informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) w stosunku do stron i uczestników postępowania nie ma zastosowania;
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 5. zgodnie z art. 2a § 3 KPA wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

 

5. Podanie Pani/Pana danych:

 • jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówi Pani/Pan podania danych lub poda nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
 • jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

6. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 7464
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrot podatku akcyzowego
Skrócony opis: Klauzula informacyjna podatki, opłaty
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Maćkowiak
Osoba, która udostępnia informację: Paweł Maćkowiak
Data wytworzenia informacji: 07.09.2020 10:47:49
Data udostępnienia informacji: 07.09.2020 10:49:31
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2020 10:49:25
Rejestr zmian