Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XVI/140/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu biurowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Rynek 1 w RadziejowieUchwała nr XVI/139/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaUchwała nr XVI/138/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście Radziejów na lata 2021 - 2023Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 - 2025Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszorowerowej w Radziejowie"Uchwała nr XVI/133/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2021 - 2033Uchwała nr XVI/132/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2021 rokUchwała nr XVI/131/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2020 - 2030Uchwała nr XVI/130/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rokUchwała nr XV/129/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2021 rok"Uchwała nr XV/128/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji RadziejówUchwała nr XV/127/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta RadziejówUchwała nr XV/126/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RadziejowskiegoUchwała nr XV/125/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie"Uchwała nr XV/124/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2020 - 2030Uchwała nr XV/123/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rokUchwała nr XV/122/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejUchwała nr XV/121/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymUchwała nr XV/120/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XV/119/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XV/118/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XV/117/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XV/116/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 03 grudnia 2020 - w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XIV/115/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2020 - w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógUchwała nr XIV/114/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 14 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 32 na rzecz najemcy tego lokaluUchwała nr XIV/113/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 13 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Szkolnej 4 na rzecz najemcy tego lokaluUchwała nr XIV/112/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2020 - 2030Uchwała nr XIV/111/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2020 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rokUchwała nr od I do XII / od 1 do 110/2020 Rady Miasta Radziejów z dnia 23 września 2020 - Uchwały od 1 do 110 kadencja 2018-2023