Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXV/269/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Miasta RadziejówUchwała nr XXXV/268/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2023Uchwała nr XXXV/267/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-PomorskiegoUchwała nr XXXV/266/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2023 - 2037Uchwała nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rokUchwała nr XXXV/264/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXXV/263/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXXIV/262/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXIV/261/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, położonego w Radziejowie przy ul. Szkolnej 26 na rzecz wspólnoty mieszkaniowejUchwała nr XXXIV/260/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomościUchwała nr XXXIV/259/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali biurowych zlokalizowanych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w RadziejowieUchwała nr XXXIV/258/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie opłaty od posiadania psówUchwała nr XXXIV/257/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXIV/256/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXIV/255/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXIV/254/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXIV/253/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXXIV/252/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXXIV/251/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2023 rokUchwała nr XXXIII/250/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 października 2022 - w sprawie uchylenia uchwałyUchwała nr XXXIII/249/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 października 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieliUchwała nr XXXIII/248/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 października 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 23 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 28/6 na rzecz najemcy tego lokaluUchwała nr XXXIII/247/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 października 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu biurowego zlokalizowanego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22Uchwała nr XXXIII/246/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 października 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXIII/245/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 października 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXXIII/244/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 października 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXXII/243/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXII/242/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXII/241/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 września 2022 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju dla obszaru Gminy Miasta Radziejów na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacjiUchwała nr XXXII/240/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 września 2022 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-PomorskiegoUchwała nr XXXII/239/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 września 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXXII/238/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 września 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXXI/237/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXI/236/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto RadziejówUchwała nr XXXI/235/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto RadziejówUchwała nr XXXI/234/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziejów w latach 2020 – 2024Uchwała nr XXXI/233/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym stanowiącym własność Gminy Miasto Radziejów, położonym w Radziejowie przy ul. Toruńskiej 14 na rzecz najemcy tego budynkuUchwała nr XXXI/232/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie”Uchwała nr XXXI/231/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXXI/230/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXX/229/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej RadziejowaUchwała nr XXX/228/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXX/227/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXX/226/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rokUchwała nr XXX/225/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2021 rokUchwała nr XXX/224/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów wotum zaufaniaUchwała nr XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, SzybkaUchwała nr XXX/222/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, SzybkaUchwała nr XXX/221/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, SzybkaUchwała nr XXVIII/220/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 maja 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomościUchwała nr XXVIII/219/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 maja 2022 - zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w RadziejowieUchwała nr XXVIII/218/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 maja 2022 - w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Radziejów za rok 2021Uchwała nr XXVIII/217/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 maja 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXVIII/216/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 maja 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXVII/215/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2022 - w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXVII/214/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2022 - w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej w RadziejowieUchwała nr XXVII/213/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2022 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2022 rokuUchwała nr XXVII/212/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Radziejów na lata 2022 - 2034Uchwała nr XXVII/211/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXVI/210/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 lutego 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 32 na rzecz najemcy tego lokaluUchwała nr XXVI/209/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 lutego 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXVI/208/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 lutego 2022 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2022 rok