Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXV/207/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXV/206/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu biurowego zlokalizowanego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22Uchwała nr XXV/205/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXV/204/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowościUchwała nr XXV/203/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Miasta RadziejówUchwała nr XXV/202/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2021 rokuUchwała nr XXV/201/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-PomorskiegoUchwała nr XXV/200/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie"Uchwała nr XXV/199/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022Uchwała nr XXV/198/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2022 - 2034Uchwała nr XXV/197/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXV/196/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2021 – 2033Uchwała nr XXV/195/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokUchwała nr XXIV/194/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 181010C ul. Fryderyka ChopinaUchwała nr XXIV/193/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychUchwała nr XXIV/192/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta RadziejówUchwała nr XXIV/191/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXIV/190/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógUchwała nr XXIV/189/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2021 - 2033Uchwała nr XXIV/188/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokUchwała nr XXIV/187/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2022 rokUchwała nr XXIV/186/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymUchwała nr XXIV/185/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXIV/184/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXIV/183/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXIV/182/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXIII/181/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta RadziejówUchwała nr XXIII/180/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2021 - zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w RadziejowieUchwała nr XXIII/179/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2021 - w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta RadziejówUchwała nr XXIII/178/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2021 - 2033Uchwała nr XXIII/177/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokUchwała nr XXII/176/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 01 września 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokUchwała nr XXI/175/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 sierpnia 2021 - w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnychUchwała nr XXI/174/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 sierpnia 2021 - zmieniająca Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziejów w latach 2020– 2024Uchwała nr XXI/173/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 sierpnia 2021 - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulgUchwała nr XXI/172/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 sierpnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2021 - 2033Uchwała nr XXI/171/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 sierpnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokUchwała nr XX/170/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie powołania Skarbnika Miasta RadziejówUchwała nr XX/169/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie odwołania Skarbnika Miasta RadziejówUchwała nr XX/168/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XX/167/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XX/166/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej wyłącznej własnościUchwała nr XX/165/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej wyłącznej własnościUchwała nr XX/164/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2021 - 2033Uchwała nr XX/163/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokUchwała nr XX/162/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rokUchwała nr XX/161/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2020 rokUchwała nr XX/160/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów wotum zaufaniaUchwała nr XIX/159/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 maja 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta RadziejówUchwała nr XIX/158/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 maja 2021 - w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegoUchwała nr XIX/157/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 maja 2021 - sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XIX/156/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 maja 2021 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2021 rokuUchwała nr XIX/155/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RadziejowskiegoUchwała nr XIX/154/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 maja 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2021 - 2033Uchwała nr XIX/153/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 maja 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokUchwała nr XVIII/152/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 32 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 32 na rzecz najemcy tego lokaluUchwała nr XVIII/151/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XVIII/150/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 - w sprawie nadania nazwy ulicyUchwała nr XVIII/149/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2021 - 2033Uchwała nr XVIII/148/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokUchwała nr XVII/147/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - zmieniająca Program współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2021 rokUchwała nr XVII/146/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, SzybkaUchwała nr XVII/145/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2021 rokuUchwała nr XVII/144/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięceUchwała nr XVII/143/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RadziejowskiegoUchwała nr XVII/142/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2021 - 2033Uchwała nr XVII/141/2021 Rady Miasta Radziejów z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rok